ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์” เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้กับนักศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถพัฒนาหัวข้องานวิจัยได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำหัวข้องานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดในการทำดุษฏีนิพนธ์ต่อไปในอนาคต   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05 น.
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้น้อมระลึกถึงความเคารพ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์โดยมีนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาพืชไร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อโครงการ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก และ อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 64 ท่าน ประกอบไปด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัททางเวชภัณฑ์ และผู้ที่สนใจ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มีสารสำคัญสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "การเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์จากกัญชง กัญชา" ตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ให้แก่เกษตรกร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในการบรรยายมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการ BCG ของชุมชนด้านเกษตรกรรม โดยเน้นออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร ของบริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวัลย์ เมฆกมล หัวหน้าศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกร โดยสามารถนำผลของโครงการมาใช้ ต่อยอดหรือปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มหาวิทยาลัย และเกษตรกร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 13:41 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธานการประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระนัง และนางสาวปาริชาติ อดเหนียว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 9:42 น.
หน้าที่ 17