ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี บุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เพื่อทำปุ๋ยหมักและปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 17:45 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และMJU cleaning Day จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมรับกล่องบริจาคฝาขวด สลิปที่ไม่ใช้ และจานใบไม้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 17:19 น.
ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทสาร" ที่ได้รับรางวัลจาก Safe-Network งานประชุมความร่วมมือด้านวิชาการแห่งอาเซียน Safe 2023 International conference, sustainable agricultural food and energy จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พค. 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 17:06 น.
อาจารย์ ดร.รัชชานนนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และนางนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ พร้อมด้วยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 19:04 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชสวน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 16:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร และอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ นำ Dr. Ngo Thi Thuy Huong and Dr.Nguyen Quoc Dinh จากมหาวิทยาลัย Phenikaa University, Hanoi เข้าพบผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 12:01 น.
หน้าที่ 18