ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 คณะผลิตกรรมการเกษตร (ลูกแม่โจ้รุ่น 87) วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้บริหารของคณะได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 2.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 5. รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แนะนำภาพรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากนั้น ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำโครงสร้างและรายวิชาเด่นของ 3 หลักสูตร 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน ผศ.ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย กล่าวให้โอวาทและแนะแนวทางการเรียนการสอนตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ได้แนะนำกิจกรรมทางเลือกของนักศึกษาพร้อมกับแนะนำบุคลากร 3 หลักสูตร และบุคลากรจากหน่วยงานที่นักศึกษาต้องประสานงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น Q&A เล่นเกมรับของรางวัล รับสมัครสมาชิกสโมสร/ชมรมนักศึกษาต่างๆ คาราวาน Food Truck รวมถึง mini concert วง “RIB EYE” มิตรภาพ ความหวัง ความสุข เพราะเรา...คือเพื่อนกัน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 17:28 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน กล่าวเปิดพิธีโดย รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจากหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ เปผินวิทยาการบรรยายและสาธิต โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี และนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 6:34 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มีสารสำคัญสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “กัญชง กัญชา โอกาสและความเสี่ยง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่หลังการปลดล็อก” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกการปลูกกัญชง กัญชา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 140 คน ที่มีความสนใจ โดยในการบรรยายมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชง กัญชา กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องหลังการปลดล็อกกัญชง กัญชา ออกจากพืชเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18:16 น.
ประมวลภาพ....พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ (โดม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15:26 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ (โดม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ที่ได้รับโล่เศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 45 ท่าน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล แม่โจ้รุ่นที่ 34 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล แม่โจ้รุ่นที่ 36 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี แม่โจ้รุ่นที่ 36 4) อาจารย์ ดร.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ แม่โจ้รุ่นที่ 45 5) นายสุการณ์ จนใจ แม่โจ้รุ่นที่ 45 6) นายสุทัด ปินตาเสน แม่โจ้รุ่นที่ 46 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ แม่โจ้รุ่นที่ 49 8) อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ แม่โจ้รุ่นที่ 49 9) ว่าที่ร้อยตรี ธัญชาติ แวววรรณวิรัช แม่โจ้รุ่นที่ 49 10) นายสมเจตน์ จิตรประเสริฐศรี แม่โจ้รุ่นที่ 49 11) รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล แม่โจ้รุ่นที่ 50 12) รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล แม่โจ้รุ่นที่ 51 13 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย แม่โจ้รุ่นที่ 52 14) นายชิน เถียรทิม แม่โจ้รุ่นที่ 52 15) นายรุ่งโรจน์ มณี แม่โจ้รุ่นที่ 52 16 ) นายชูชีพ แว่นฉิม แม่โจ้รุ่นที่ 53 17) นางสาวรัตติยา โตจีน แม่โจ้รุ่นที่ 54 18) นางสุพัตรา บุตรพลวง แม่โจ้รุ่นที่ 55 19) นายปรีชา รัตนัง แม่โจ้รุ่นที่ 55 20) ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ แม่โจ้รุ่นที่ 56 21) อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข แม่โจ้รุ่นที่ 56 22) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ แม่โจ้รุ่นที่ 56 23 ) รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ แม่โจ้รุ่นที่ 57 24) นายธนากร โพธิ์มี แม่โจ้รุ่นที่ 57 25)รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ แม่โจ้รุ่นที่ 57 26) นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม แม่โจ้รุ่นที่ 57 27) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม แม่โจ้รุ่นที่ 58 28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ แม่โจ้รุ่นที่ 59 29) นายสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์ แม่โจ้รุ่นที่ 59 30 ) นายสมเจตต์ ซิ้มเจริญ แม่โจ้รุ่นที่ 60 31) นางปริญดา หรูนหีม แม่โจ้รุ่นที่ 60 32) รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ แม่โจ้รุ่นที่ 61 33) นายเสกสิทธิ์ สุขเสริม แม่โจ้รุ่นที่ 62 34 ) นายดำเนิน เล่งระบำ แม่โจ้รุ่นที่ 62 35) อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม แม่โจ้รุ่นที่ 62 36) อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย แม่โจ้รุ่นที่ 64 37) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย จิตร์อารี แม่โจ้รุ่นที่ 66 38) นายมงคล ธราดลธนสาร แม่โจ้รุ่นที่ 66 39) ดร.อนุวัฒน์ กำแพงแก้ว แม่โจ้รุ่นที่ 66 40) อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ แม่โจ้รุ่นที่ 67 41) นายชัยมนตรี โยธาบริบาล แม่โจ้รุ่นที่ 74 42) นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ แม่โจ้รุ่นที่ 77 43) Mr.Douangtavanh Sisombath แม่โจ้รุ่นที่ 78 44) ดร.ขวัญชนก เหล่าสุนทร แม่โจ้รุ่นที่ 78 45)ดร.เชษฐกานต์ เหล่าสุนทร แม่โจ้รุ่นที่ 78   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18:06 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นวิทยากรบรรยายโดย นายรุ่งโรจน์ มณี หัวหน้าศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร AP SHOP มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 17:09 น.
หน้าที่ 18