ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ (โดม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 17 ท่าน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต มะลิสุวรรณ 2) ดร.วัชระ ตันตานนท์ 3 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 6) รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 8 ) รองศาสตราจารย์จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ 9 ) รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย 11 ) ดร.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ 12) นายณรงค์ อภิชัย 13 ) นายพานิช ลิมปะพันธุ์ 14 ) ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง 15) นายสมบัติ นิ่มเงิน 16 ) ดร.มนัส ก้อนแก้ว 17 ) นายมงคล การดี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 16:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อนุเสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปะการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 16:39 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรมGreen Office เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ การดำเนินกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการนำวัสดุเหลือใช้ เช่นแก้วพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาปลูกพืชผักสวนครัว ต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:25 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และไร่ชาฉุยฟง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:01 น.
ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรนำบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม Field Day ภายใต้โครงการ AP Model ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตและแปรรูพืชสมุนไพรและนัวตกรรมการผลิตกัญชา บรรยายและต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:03 น.
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9:21 น.
หน้าที่ 19