ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตรจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี นายรุ่งโรจน์ มณี นายปรีชา รัตนัง นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร และนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลงนามความร่วมมือ (MOA) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาฐานเรียนรู้ แปลงสาธิตการเกษตร กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยมี Assoc. Prof. Vira Anolac รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และ Dr.Vongpasith Chanthakhoun คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11:18 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้นำนักศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้มอบกล้าพันธุ์ลำไยเพื่อพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี โดยมีท่านศรีประไพ ไชยสงคราม ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ท่านบุญทวี ชัยเพชร อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน และท่านวงค์สวรรค์ วงศ์ไกรศร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฯ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของ สปป.ลาว และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 16:21 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM ในโครงการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันให้เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรวัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 15:56 น.
วันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่นำคณะชาวเวียดนาม จำนวน 6 คน ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการด้านการเกษตรของจังหวัดท้ายเหวียน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมการฝึกอบรม/ดูงาน หลักสูตร การจัดการสวนป่าและวนเกษตร (Forest plantation management and Agroforestry) ณ ศูนย์วนวัฒวิจัยที่ 6 กรมป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานผลิตไม้ สวนวนเกษตร จังหวัดแพร่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และอาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ ได้บรรยายเรื่องระบบวนเกษตรในเมืองไทย และนำคณะดูงานโรงงานผลิตไม้ครบวงจร และสวนวนเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดแพร่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 16:27 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร ปล่อยกล้วยไม้ไทย การแข่งขันแข่งขันลาบ แกงจอผักกาด และส้มตำลีลา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 เมษายน เวลา 13:14 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แม่โจ้และบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้น คณบดีฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 เมษายน เวลา 10:56 น.
หน้าที่ 19