ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้การตอนรับ Prof. Dr. Richard Dick อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Soil Microbiology and Environment จากมหาวิทยาลัย The Ohio State University, Colunbus, Ohio, USA. ซึ่งมาบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ในหัวข้อ “ Microbial diversity and beneficial microorganisms due to promote and assist crops through drought situations” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 113 อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ยขั้นสูง สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14:44 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิดกีฬาผลิตสัมพันธ์เกมส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาอินทนิล   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10:32 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 3 คน โดยมีผู้สมัครจำนวน 5 คน ดังนี้ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ หมายเลข 3 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ หมายเลข 4 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี หมายเลข 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สำหรับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งนี้มีบุคลากรผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 124 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 107 ไม่มาใช้สิทธิ์ 17 คน เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ได้คะแนนเสียง 68 คะแนน 2.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ได้คะแนนเสียง 67 คะแนน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ได้คะแนนเสียง 56 คะแนน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15:17 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนางสาวกชนก ราชเมืองมูล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเข้าพบตัวแทนจากศูนย์แพทย์แผนไทยสารภี-ขัวมุง สังกัดโรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยแผน ก. รวมถึงการพัฒนานักศึกษา การเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14:09 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 34 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี้นี้คณะผลิตกรรมการเกษตรมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือนางศศิธร ปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 16:57 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านแปลงเกษตร แปลงสาธิต “งานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 16:16 น.
หน้าที่ 19