ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารเรือนธรรม์ แม่โจ้ 60 มหาวิทยาลัยแม๋โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:13 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง 2.พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ไหว้เจ้าที่ 3.พิธีทำบุญคณะผลิตกรรมการเกษตร 4. พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร 5.แข่งขันส้มตำลีลา 6.ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำขนมเทียน (ขนมจ๊อก) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13:53 น.
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร รับมอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (AP SHOP) จากคุณมณฑล ชัยมงคล ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10:43 น.
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ (สบู่ผสมสปอร์เห็ดหลินจือ, เห็ดหลินจือฝานอบแห้ง, เห็ดหลินจือแคปซูล,เครื่องดื่มสมุนไพรผสมเห็ดหลินจือและเก๊กฮวย) พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนายปรีชา รัตนัง 2. น้ำหมักเชื้อเห็ดป่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนายสันต์ชัย มุกดา 3.ดินปลูกเสริมธาตุอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงค์ 4.ผงโปรตีนอเนกประสงค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงค์ 5.สเปรย์ตะไคร้หอม พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ 6.เจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากแก่นฝาง สเปรย์แอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากบัวบก พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย ผศ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม และดร.นรินทร์ท้าวแก่นจันทร์ 7.ผลเหง้าว่านน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก 8.ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาร่วมกับแอพพลิเคชั่นสำหรับใส่ปุ๋ยเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13:32 น.
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ และนางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานนำเสนอโครงร่างโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2565 โดยมีการนำเสนอโครงร่างโครงการ “เพาะชำคาเฟ่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา” มีสมาชิกทีม จำนวน 5 คน ดังนี้ 1.นางสาวฐิติมาเขื่อนแก้ว 2.นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 3.นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 4. นางสาววิมลศิริ ดวงแก้ว 5. นายศุภกร คำฮ้อ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 สำหรับโครงการ“เพาะชำคาเฟ่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา” มุ่งเน้นพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร เพื่อจำหน่าย ซึ่งมีโรงเรียนสังวาลย์เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และชุมชนเครือข่าย เป็นผู้ผลิตชาสมุนไพร ให้กับโครงการฯ สำหรับชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ชุมชน ดังนี้ 1.บ้านดอยสุเทพ 2.ชุมชนพระตำหนัก 3.ชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยน 4.ชุมชนบ้านม้งดอยปุย การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนกับกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในการพัฒนากลุ่มชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ เพื่อหารายได้จากการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ปฏิบัติจริงกับชุมชน และมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ...ภาพ/ข่าว:ข่าว อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 17:14 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม KitpyFed และ ทีม ลูซีนมิกซ์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge) ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ทีม KitpyFed ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด จำนวน 50,000 บาท ผลงาน : อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับวัยเด็ก โดย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสัตว์ศาสตร์ ได้แก่ 1) นายธนากร แสนสาร นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 2) นายปัญจพล สุริยธนกุล ศิษย์เก่าคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาอารักขาพืช เอกกีฏวิทยา 3) นายสถานพ เสนคำ ศิษย์เก่าปริญญาตรี คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาอารักขาพืช เอกกีฏวิทยา 4) นายปฎิภาณ กอหลวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) ทีม ลูซีนมิกซ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด จำนวน 20,000 บาท ผลงาน : ผงดาวเรืองอินทรีย์เพื่อบำรุงสุขภาพจอประสาทตาผสมวิตามินและโพรไบโอติก โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน และ คณะสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 1) นางสาวนิภาธร วิลัยลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขา วิศวกรรมอาหาร 2) นายสมชาย มอกทุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน 3) นายนิติพล ยืนยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น คณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ...ขอบคุณ ภาพ/ข่าว:อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9:29 น.
หน้าที่ 20