ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิด กิจกรรม“การฝึกอบรมการปลูกพืชผักเศรษฐกิจในระบบเกษตรอินทรีย์” โครงการบูรณาการเทคโนโลยี การเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท เป็นวิทยากรบรรยาย มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) เทคนิคการเตรียมดินเพื่อการผลิตผักอินทรีย์ 2) เทคนิคการเตรียมคลังอาหารพืชอินทรีย์ 3) เทคนิคการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 4) เทคนิคการเตรียมวัสดุเพาะกล้าผักอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 5) เทคนิคการเพาะกล้าผักอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 10:04 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “2023 University Consortium Graduate Forum " ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ค. 66 ณ โรงแรมฟูราม่า โดยในงานสัมมนาดังกล่าวมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คือ นางสาวฐานิชสรณ์ วรรณศรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Climate factors affecting fruit setting of 'Kim Ju' , 'Kim Ju Dang' and 'Sa Li Tong' quavas. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 13:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ธนาบลอซซัม จำกัด โดยมีคุณนิติ ธนสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาบลอซซัม จำกัด ร่วมในพิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 12:01 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และอุทยาน โดยในโอกาสนี้ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Vanung University นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Jinwen University of Science and Technology และ Taiwan Leisure Agriculture Association ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11:31 น.
รองศาสตรจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี นายรุ่งโรจน์ มณี นายปรีชา รัตนัง นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร และนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลงนามความร่วมมือ (MOA) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาฐานเรียนรู้ แปลงสาธิตการเกษตร กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยมี Assoc. Prof. Vira Anolac รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และ Dr.Vongpasith Chanthakhoun คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11:18 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้นำนักศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้มอบกล้าพันธุ์ลำไยเพื่อพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี โดยมีท่านศรีประไพ ไชยสงคราม ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ท่านบุญทวี ชัยเพชร อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน และท่านวงค์สวรรค์ วงศ์ไกรศร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฯ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของ สปป.ลาว และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 16:21 น.
หน้าที่ 3