ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 มกราคม เวลา 16:48 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โดยได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 มกราคม เวลา 16:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ นำบุคลเข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15:59 น.
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ...คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้น ผู้อาวุโสและผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมอวยพร พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10:47 น.
ผู้แทนธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ แด่รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้บริหารของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:36 น.
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร หัวหน้าสาขาพืชผัก พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาพืชผัก ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณบดีจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตพืชผักนานาชนิด และชิมข้าวโพดทานสดฮอกไกโด ซึ่งปลูกโดยนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:27 น.
หน้าที่ 3