ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิตและอดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ณ โรงแรม DVAREE พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกของสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่จะพัฒนาและต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9:14 น.
....วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565...... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดลาบควาย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 ทีม ได้แก่ 1.ทีมดั้ง MAP 2.ทีมสล่าลาบ 3. ทีมสำรวจวิทยาฯ 4.ทีมพืชสวนประดับ 5.ทีมบ้านสวน Food 6.ทีมลาบขม นมแข็ง (สาว สาว สาว) 7.ทีมกล้วยไม้ไทย ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมสล่าลาบ รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมลาบขม นมแข็ง (สาว สาว สาว) รับเงินรางวัล 700 บาท รางวัลรอชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมพืชสวนประดับ รับเงินรางวัล 500 บาท รางวัลชมเชยจำนวน 4 รางวัลได้แก่ ทีมกล้วยไม้ไทย ทีมสำรวจวิทยาฯ ทีมดั้ง MAP และทีมบ้านสวน Food รับเงินรางวัล ๆ ละ 300 บาท โดยมีคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะดังกล่าว ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการบรรยายบรรยายหัวข้อ “ผ้าซิ่นล้านนาวิถี คนเมือง” โดยอาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ และคุณสุดารัตน์ วรคุณากรณ์ ผู้จัดการฟาร์มเช็งเชื่อราชบุรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร นำนักศึกษาะดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานวิจัยมันฝรั่ง อินทผลัม และชา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ จากนั้น อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา ได้เป็นวิทยากรอบรมภาคบรรยาย “หลักการและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช” ให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารทรงงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13:57 น.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดเกษตร ในหัวข้อ“กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา” กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนของธนาคารออมสิน คุณวิไลพร พรหมนะนันท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 และคุณมณฑ, ชัยมงคล ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ ในโอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมปลูกต้นอินทนิล และร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภูมิปัญญา ปี๋ใหม่เมือง” โดยพ่อครูศรีเลา เกษพรหม จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพันธุ์แคคตัสและไม้อวบน้ำสำหรับสร้างอาชีพเสริม “โดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพืชสวนประดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14:44 น.
หน้าที่ 21