ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการ นำบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง “พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแห่เครื่องดำหัว การประกวดลาบ และส้มตำลีลา ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2การประกวดแห่เครื่องดำหัว  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 เมษายน เวลา 14:44 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คน IT พบ คน QA” ซึ่งจัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน เวลา 15:42 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ Dr.Soulinhong Xaykosy ,Acting President จาก Savannakhet University (SKU)สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน เวลา 12:05 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564” คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน เวลา 11:49 น.
นายสันต์ชัย มุกดา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเพาะเห็ดป่าเห็ดป่า และการเลี้ยงชันโรงในระระบบนิเวศป่าร่วมกับแปลงเกษตร ให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 16 คน เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่า คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 เมษายน เวลา 17:47 น.
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566..รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี ลงพื้นที่สำรวจห้องในอาคาร สมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) เพื่อปรับปรุงสำหรับใช้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย ศ.ดร.ระพี สาคริก ห้องสำนักงานศูนย์ภายใต้ส่วนงานคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ฯทีกำหนดไว้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 เมษายน เวลา 17:47 น.
หน้าที่ 21