ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

วันทึ่ 27 มีนาคม 2566 คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานนี้มีผู้นำเสนอแบบบรรยาย ในด้านเกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จำนวน 23 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม เวลา 10:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Yang Shu Dr.Chen Shao Bo Mr.Tong YueXuan และProf. Wang Xinghua ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาจากมณฑลยูนาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมือด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 11:47 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และ Pitching ผลิตภัณฑ์ มิติพลิกโฉม 4.2/4.5 และประกาศผลยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ #2 ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 11:28 น.
นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นำเกษตรกรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้าน ศึกษาดูงานการปลูกและสกัดสมุนไพร ร่วมต้อนรับและบรรยายโดยนางสาวจินทภา อ่วมอ่ำ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยาการบรรยาย โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:01 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบรางวัลโครงการถ่ายภาพ งานครบรอบ 45 ปีสาขาพืชผัก โดยมีผู้ชนะการประกวดและเข้ารับมอบรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 นายมูฮัมหมัดฟาริด ล่าบู ชื่อภาพ : อุ่นไอรัก นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รางวัลที่ 2 นายบพิตร มโนชัย ชื่อภาพ : แลนด์มาร์คใหม่ ถ่ายรูปสวย นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลที่ 3 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ชื่อภาพ : เก็บผักยามเย็น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:00 น.
นายสันต์ชัย มุกดา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ โดยได้พูดคุยหัวข้อ “เห็ดเผาะเพาะได้ โดยไม่ต้องเผา” เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ (NBT North) ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ....https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3505913669666480...   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม เวลา 11:46 น.
หน้าที่ 22