ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

From field to table... คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองศาสดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ เข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิมผลิตภัณฑ์จากข้าวของนักศึกษาในรายวิชา AG450 กระบวนการผลิตข้าว สาขาวิชาพืชไร่ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการเลือกสายพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับเมนู ความต้องการของตลาด การคำนวณต้นทุน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าข้าวไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 16:47 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานด้านการเกษตร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 จำนวน 28 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 16:46 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาทักษะเกษตร ประจำปี 2566 “ทักษะเกษตรแม่โจ้ 3โจ๋ สามัคคี ผูกพัน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด ” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ สำหรับการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 คณะ คือ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) การแสดงสาธิตกีฬาทักษะเกษตร เช่น กีฬาทักษะติดตาต่อกิ่ง กีฬาทักษะวินิจฉัยโรคพืช กีฬาทักษะเซทแมลง กีฬาทักษะการคำนวณและฉีดพ่นสารเคมี กีฬาทักษะเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง กีฬาทักษะการกรอกวัสดุปลูก กีฬาทักษะการทอดแห กีฬาทักษะการบรรจุถุงปลา และกีฬาทักษะการรีดเต้านมเทียม 2) กิจกรรมกีฬาฮาเฮ เช่น การแข่งขันส้มตำลีลา และการจับปลาไหล 3) กาดนัดเด็กเกษตร 3 โจ๋   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 12:20 น.
บุคลากรและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:48 น.
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช และการจัดการพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ประจำปี 2566 โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ และสาขาพืชสวน รวมถึงผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง PT212A อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดโดยสาขาวิชาพืชไร่โดยมี อาจารย์ ดร. รัชนี พุทธา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ และได้รับเกียรติจากวิทยากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อบรรยาย "การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" 2) คุณป่าน ปานขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หัวข้อบรรยาย "พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542” 3) ดร. รณชัย ช่างศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว หัวข้อบรรยาย "การปรับปรุงพันธุ์ข้าว“ 4) ดร. พีรญา กลมสะอาด crop production research manager บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด หัวข้อบรรยาย "การปรับปรุงพันธุ์อ้อย” 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุหลาบ เหล่าสาธิต อาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวข้อบรรยายและฝึกปฏิบัติ "เทคนิคการจัดกลุ่มพันธุ์พืช โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างลูกผสม” 6) คุณสุริพัฒน์ ไทยเทศ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร หัวข้อบรรยายและฝึกปฏิบัติ "เทคนิคการเก็บข้อมูลพืชไร่ และลักษณะสัณฐานเพื่อการคัดเลือกพันธุ์พืช"    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:46 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมสรุปโครงการฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 45 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:37 น.
หน้าที่ 24