ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมสรุปโครงการฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 45 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ได้นำ Ms.HIRAI Aya นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Forestry and Fisheries Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบและหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:36 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำบุคลากร เข้าร่วมจัดพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ ในการ จัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม มันฝรั่งในประเทศไทย ด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) "มันฝรั่งพืชอนาคตไทยพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน“ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23กุมภาพันธุ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:35 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำบุคลากร งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมหารือเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน “การทำชาใบเมี้ยงและผึ้งชันโรง”โดยมีนายวีรศักดิ์ ตรรกไพบูลย์ ร่วมหารือและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:34 น.
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร นำโดยนายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:33 น.
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-2 เข้าร่วมโครงการ Project Approach เรื่องข้าวโพด จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 58 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรม ให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ฟาร์มสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 17:33 น.
หน้าที่ 25