ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ยินดีต้อนรับบัณฑิตสู่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้......รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 13:16 น.
12 กุมภาพันธ์ 2566 ..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ ประชาชน และในส่วนของมาหวิทยาลัยแม่โจ้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มโนชัย รองอธิการบดีมาโจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และอาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการวิจัย Bigdata ด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่า โดยมี อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นหัวหัวหน้าโครงการ (2564-2566) สนองพระราชดำริ รักษา สืบสาน ต่อยอด มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านดิน น้ำ ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามความอุดมสมบูรณ์ของป่า และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 15:29 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับท่านบุญยม ไชยะวัน รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติแห่ง สปป.ลาว แขวงอุดมไซ พร้อมคณะฯ เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (907 ไร่) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 18:07 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการสอนน้องรู้น้ำ ปี 5-2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำในภาคการศึกษา ซึ่งจัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 18:11 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากร ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงภาระงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 80-308 และห้อง 80-309 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ การกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2566 โดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ โดยคุณมยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง และคุณลออศิริ พรมศร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 17:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม "รากกัญชาอินทรีย์เพื่อทางการแพทย์" ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ร่วมออกบูทจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 17:11 น.
หน้าที่ 26