ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม 2553 เวลา 12:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขยัน สุวรรณ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/หัวหน้าโครงการคลินิกพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการคลีนิกพืชร่วมกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน โดยมีการจัดฝึกอบรมเรื่อง“การจัดการโรค แมลง และวัชพืชในนาข้าว” ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลสง่าบ้านโดยมีคณะอาจารย์จากภาควิชาอารักขาพืชร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ “ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขยัน สุวรรณ “แมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรณู สุวรรณพรสกุล “โรคข้าวและการป้องกันกำจัด” โดย อาจารย์ ดร.สุรีวัลย์ เมฆกมล “วัชพืชในนาข้าวและการป้องกันกำจัด” โดยอาจารย์ ดร.ชัชวิชย์ ถนอมถิ่น    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม 2553 เวลา 12:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.เสกสันต์ อุสสหตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาไม้ผล ร่วมงานเลี้ยงรับรอง Professor Michael Fraucis ซึ่งมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนตำราและงานวิจัยโดยการใช้ภาษาต่างประเทศ” โดยงานเลี้ยงดังกล่าวมีขึ้น ณ ร้านอาหารเอกทิพย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม 2553 เวลา 12:50 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ได้รับรางวัลต่างๆ งานแม่โจ้ ๒๕๕๒-๒๕๕๓: ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม 2553 โดยมีบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้ารับรางวัลดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิต พงษศุภสมิทธิ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 4.รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 9 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2553 เวลา 14:52 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขยัน สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิเทศ-สัมพันธ์ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศภูฏาน Mr.Jigme และ Mr.Prasad Shalendra และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา Mr.Ganja Sing Rai ณ ภัตตราคารเจี่ยท้งเฮง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2553 เวลา 14:52 น.
หน้าที่ 258