ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้นำนักศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้มอบกล้าพันธุ์ลำไยเพื่อพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี โดยมีท่านศรีประไพ ไชยสงคราม ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ท่านบุญทวี ชัยเพชร อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน และท่านวงค์สวรรค์ วงศ์ไกรศร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฯ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของ สปป.ลาว และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 16:21 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM ในโครงการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันให้เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรวัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 15:56 น.
วันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่นำคณะชาวเวียดนาม จำนวน 6 คน ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการด้านการเกษตรของจังหวัดท้ายเหวียน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมการฝึกอบรม/ดูงาน หลักสูตร การจัดการสวนป่าและวนเกษตร (Forest plantation management and Agroforestry) ณ ศูนย์วนวัฒวิจัยที่ 6 กรมป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานผลิตไม้ สวนวนเกษตร จังหวัดแพร่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และอาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ ได้บรรยายเรื่องระบบวนเกษตรในเมืองไทย และนำคณะดูงานโรงงานผลิตไม้ครบวงจร และสวนวนเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดแพร่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 16:27 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร ปล่อยกล้วยไม้ไทย การแข่งขันแข่งขันลาบ แกงจอผักกาด และส้มตำลีลา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 เมษายน เวลา 13:14 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แม่โจ้และบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้น คณบดีฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 เมษายน เวลา 10:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree / Degree โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 เมษายน เวลา 15:55 น.
หน้าที่ 27