ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 กรกฏาคม 2553 เวลา 19:40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์นำบุคลากรเข้าร่วมในพิธีถวายน้ำชามาลัย พระบรมสารีริกธาตุ ในงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับซีพีเอฟยืนเคียงข้างประชาชนสู้ภัยเศรษฐกิจ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 กรกฏาคม 2553 เวลา 19:23 น.
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรนำนักศึกษา จำนวน ๒๓๐ คน เข้าร่วมเดินขบวน เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ลดละเลิกอบายมุขและส่งเสริมพระพุทธศาสนา “โครงการบิดหลังต๋ำสิ่งชั่วร้าย งว้ายมาทำความดี(ลด ละ เลิก อบายมุข ช่วงเข้าพรรษา)” ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองแมโจ้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 กรกฏาคม 2553 เวลา 19:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 21 กรกฏาคม 2553 เวลา 17:06 น.
นางอัมพร เทพศิริ หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนางสุปราณี เทวรักษ์พิทักษ์ หัวหน้างานนโยบายแผนและประกันคุณภาพเป็นตัวแทนคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร วางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแม่ศรีนวล คำดี มารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ คำดี ณ วัดบ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 กรกฏาคม 2553 เวลา 17:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ โดยมี พลเอก ดร.พิชาญเมธ ม่วงมณี เป็นประธาน และดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 กรกฏาคม 2553 เวลา 17:06 น.
หน้าที่ 263