ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผศ.ดร. สห ตุละพงศ์ นำChung-Ruey Yen Ph.D. Dean Agriculture,Pingtung University Taiwan เข้าพบคณบดีและรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อเข้าพบเพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือทางหลักสูตรและวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดการสัมมนาวิชาการวนเกษตรนานาชาติครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 10:50 น.
ประมวลภาพการฝึกอบรม"การทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษบกิจ"ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553 ณ ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 9:47 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ในงาน Agriculture Asia 2010 "เกษตรไทย ก้าวไกล เท่ากัน"ในงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2553   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 9:46 น.
อาจารย์อนันต์ ปินตารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษร่วมต้อนรับ Dr.Katsuo Tsudaและ Michio ONJO Ph.D จากKAGOSHIMA UNIVERITY ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 9:46 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการเสวนาการตัดสินเกียรตินิยมกล้วยไม้ไทย ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 9:46 น.
หน้าที่ 269