ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566..รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี ลงพื้นที่สำรวจห้องในอาคาร สมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) เพื่อปรับปรุงสำหรับใช้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย ศ.ดร.ระพี สาคริก ห้องสำนักงานศูนย์ภายใต้ส่วนงานคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ฯทีกำหนดไว้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 เมษายน เวลา 17:47 น.
นายภานุพงษ์ ยิ่งยอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณในการเป็นผู้แทนนักศึกษาปฏิบัติติงานด้านกิจการนักศึกษา และเป็นกลไกสำคัญทำให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านพัฒนานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ....ขอบคุณภาพ:สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการกองกลาง   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 เมษายน เวลา 15:29 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล. ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้อบรมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 264 คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องแกรนด์วิวฮอล์ 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 เมษายน เวลา 10:02 น.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาสมัครตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เกียรติจากนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ภาครัฐ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยงานหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานจากกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจจำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า "จาระธรรม" อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม เวลา 12:12 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ กองบังคับการกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 10:20 น.
วันทึ่ 27 มีนาคม 2566 คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานนี้มีผู้นำเสนอแบบบรรยาย ในด้านเกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จำนวน 23 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม เวลา 10:00 น.
หน้าที่ 29