ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

นายสันต์ชัย มุกดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สาชาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายไวกูณฑ์ อินทรคุปต์ นักวิชาการอิสระ ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การเพาะเห็ดโคนน้อย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่(สวท.เชียงใหม่) คลื่นความถี่ 93.25 MHz ดำเนินรายการโดยคุณพธู แท่นนิล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2554  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
รองศาสตราจารย์ ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมผู้บริหารคณะฯร่วมงานเลี้ยงรับรอง Pro.Massayoshi SHIGYO ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ Dr.Victoriano Estira พร้อมคณะ จาก Pagasinan State University (PSU)ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และเลี้ยงรับรอง ณ ร้านไก่ย่างโคราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2554    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 103 คน และอาจารย์ผู้คุม จำนวน 2 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาทักษะเกษตร ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
หน้าที่ 284