ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานพิธีในการจุดเทียนชัยถวายพระพร มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร การประกวดไอ้หนุ่มลูกทุ่ง-น้องนางบ้านนา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ อำภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ไส้เดือนดินกำจัดขยะ พลังงานทดแทนและการทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเทคโนโลยีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 501 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2554   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
นายสันต์ชัย มุกดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สาชาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายไวกูณฑ์ อินทรคุปต์ นักวิชาการอิสระ ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การเพาะเห็ดโคนน้อย ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM.95.5 MHz ดำเนินรายการโดย นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมผู้บริหารคณะและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2553 ณ สนามกีฬาอินทนิล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรต้อนรับนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จำนวน ๒๐ คน ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ร้านฮอท พอท อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอต เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 0:00 น.
หน้าที่ 285