ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแคทรียาควีนสิริกิติ์ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ)  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 15:04 น.
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ...อาจารย์วินัย แสงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานการประชุมเมืองกล้วยไม้ และพิพิธภัณฑ์ วิถีกล้วยไม้ไทย ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก โดยได้มีการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 14:56 น.
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ....รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการจัดแสดงแปลงสาธิตพืชสวน พืชสวนประดับ ไม้ผล และพืชไร่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 14:31 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10:57 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่าย นำบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายใน ประจำปี 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 10:05 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทีมไพรรภัจจน์ และ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ สาขาวิทยาการสมุนไพร ที่ได้รับรางวัล Best of the best ระดับประเทศ ประเภทใช้ดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ในการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 66 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยร่วมกับชุมชนบ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร ผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวิทยาการแปรรูปพืชสมุนไพร ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดผิว ผลัดเชลล์ผิว ต้านเชื้อแบคทีเรีย บำรุงผิวด้วยวิตามินอี หอมกลิ่นน้ำผึ้ง กล้วยไม้ หอมหมื่นลี้ และกุหลาบ ราคาขวดละ 100 บาท แบบเชตของขวัญ กล่องละ 150 บาท สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 17:12 น.
หน้าที่ 4