ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

นักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในงานฉลองครบรอบ 45 ปีสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ อาคารสาขาพืชผัก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565ที่ผ่านมา  ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:08 น.
นักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร 2 ปี ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อร่วมกับบริษัทบ้านนอกคอกนา ณ บ้านนอกคอกนา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:02 น.
ขอขอบคุณ....คุณศักพัน​ธ์ เอียมเอกดุลย์ บริษัท เฮมพ์โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท​ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน​ 50,000 บาท   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด งาน"45 ปีแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมการเกษตร ตอบโจทย์ เกษตรอินทรีย์” โดย คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)) และเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจผักอินทรีย์” ผู้ร่วมเสวนา 1. คุณมณฑา ไก่หิรัญ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 2. คุณทิวา จามะรี (บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด) 3. คุณสมรรถ พรมมา (บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีน โปรดักส์) 4. คุณมัทนา อภัยมูล (วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค) ผู้ดำเนินการเสวนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18:34 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ เป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมล้านนา “แฮกนาเกี่ยวข้าว” จากนั้น บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และเผาข้าวหลาม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17:47 น.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ... รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย – ลาว” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 2) คณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 3) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 4) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 5) มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต คณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้ มหาวิทยาลัยจำปาสัก 6) คณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ซึ่งโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย – ลาว ครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาภาคบรรยาย– โปสเตอร์ ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมแปลงสาธิตสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการบรรยายพิเศษ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.“การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไทย – ลาว ในอนาคต” โดย ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย 2.การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการเงินการลงทุนใน สปป.ลาว” โดย นายวงค์คำแหง วงค์ทะจักร อธิบดีกรมการเงินต่างประเทศ กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3.การบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสและอนาคตการจัดการทรัพยากรเกษตรลาวสู่การส่งออก” โดยนายศรีประไพ ไซสงคราม ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4.การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรไทย –ลาว ในทศวรรษหน้า” โดยร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น.
หน้าที่ 4