ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

หลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม ผศ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผศ.ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้นำนักศึกษาเข้าพบ Prof.Dr. Fumio Hashimoto คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Kagoshima University ร่วมต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้จัดอาจารย์ในแต่ละศาสตร์ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ได้เข้ารับการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากร ในระหว่างวันที่ 16 -​ 24 มีนาคม 2566 ณ จังหวัด Kagoshima และ ภูมิภาค Kyushu ประเทศญี่ปุ่น  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 19:19 น.
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา และอาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท PepsiCo ที่ได้เข้าประชาสัมพันธ์แนะนำโปรแกรม Agro Management Trainee และแชร์ประสบการณ์ทำงานจากพี่ ๆ ฝ่ายบุคคล และทีม Agro พร้อมทำกิจกรรม และแจกของที่ระลึก ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 90-100 คน เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้อง PT 212 A อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโปรแกรม Agro Management Trainee จะต้องผ่านการคัดเลือกจากบริษัท PepsiCo มีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 24 เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัท PepsiCo เพื่อเป็นการฝึกศึกษาจะให้เป็นพนักงานประจำ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ และเรียนรู้งานในสายงานด้านการเกษตรและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น field operations, post-harvest and storage, seed production, และ agro planning โดยมี assignment สุดท้าทายให้ลงมือทำจริง   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม เวลา 14:14 น.
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ...รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร. ปัทมา หาญนอก ได้ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ธุระกิจเสรี และ อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ ความเป็นไปได้ของการตีพิมพ์บทความในวารสารผลิตกรรมการเกษตร จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ที่จะจัดขึ้นเดือน ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม เวลา 13:17 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษดังนี้ 1)“การวิจัยทางการเกษตร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร ธรรมดี อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) “การจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม เวลา 10:57 น.
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแม่โจ้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีนายบุญธรรม โพธิ์อ่อง ประธานชมรมเป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดหารายได้ และการจัดกิจกรรมประจำปีของชมรม ณ ห้องประชุม G207 อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ยขั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 16:48 น.
From field to table... คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองศาสดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ เข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิมผลิตภัณฑ์จากข้าวของนักศึกษาในรายวิชา AG450 กระบวนการผลิตข้าว สาขาวิชาพืชไร่ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการเลือกสายพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับเมนู ความต้องการของตลาด การคำนวณต้นทุน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าข้าวไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 16:47 น.
หน้าที่ 31