ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าเยี่ยมและพบสื่อมวลชน เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ในดอากาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์งานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผัก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สาขาพืชผักและสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย – ลาว” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้เข้าพบสื่อมวลชน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ (มก.เชียงใหม่) 2) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 3)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 4) หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16:42 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.วินัย แสงแก้ว พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยสาขาวิทยาการสมุนไพร ร่วมต้อนรับและปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัย กับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร /เลขานุการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ร่วมปล่อยไม้ไทยคืนสู่ป่า จำนวน 150 ต้น โดยมีกล้วยไม้ไทย 5 ชนิด ได้แก่ เอื้องผึ้ง เอื้องช้างกระ เอื้องช้างน้าว เอื้องสายน้ำผึ้ง และเอื้องสายไหม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีมูลนิธิกล้วยไม้ไทย และโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ฯ ร่วมกับโครงการอินทนนท์โมเดล เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16:31 น.
ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ด้านผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเม็ดบีดส์อัลจีเนตน้ำผึ้งเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภท Oral presentation ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เรื่อง "สร้างสรรค์งานประจำ สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร" (Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:29 น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) และ Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม FURAMA hotel พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และพื้นที่เกษตรตัวอย่าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทน ร่วมเปิดการประชุมวิชาการ   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง Dr. Wen-Li Lee Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาจากหลักสูตรพืชสวน   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:35 น.
หน้าที่ 5