ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี และนักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International conference on academic research of Souphanouvong University ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Perspective of Maejo University Forest and the Carbon offset challenges" พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ และวารสารผลิตกรรมการเกษตร ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร ได้ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช และการตรวจประเมินพันธุ์พืชตามมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้ได้ติดตามผลการบริการวิชาการแปลงสาธิตพื้นที่ฟาร์มของ Faculty of Agriculture and Forest Resource คณะเกษตร มหาวิทยาลัยสุภานุวงค์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 9:55 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงค์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 18:40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน "นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร" ในโอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมต้อนรับและได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางการผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 18:21 น.
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในหัวข้อ“กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐพี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 9:50 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐพี จัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยมีการนำเสนอสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา และบรรยายพิเศษ ดังนี้ 1) เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และรับมือวิกฤตภัยแล้ง น้ำท่วม” โดยนายธาดา สุขะปุณพันธ์ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) เรื่อง “กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบของสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชา พืชสวน และสาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และเพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัยระหว่างสาขาวิชา เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์มากยิ่งขึ้น   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15:28 น.
งานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมนิทรรศการและประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี TCAS67 ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15:18 น.
หน้าที่ 5