ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Construction and Characterization of the High Density Soybean Mutant Library” โดย Dr.Akito Kaga จาก National Agricultural and Food Research Organization ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และศึกษาดูงานโรงเรือนกัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:38 น.
ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี และ ผศ. ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ประจำหลักสูตร วท. บ. (เกษตรศาสตร์) และคณะดำเนินโครงการวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีและที่ปรึกษาโครงการ ฯ ร่วมส่งมอบหนังสือ :พรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์: ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของพรรณไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในการนี้ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้รับมอบหนังสือ และระบบ website ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:58 น.
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิด กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทำแผนหน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี และปรับโครงการเข้าสู่ตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ. 2566 กล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จากนั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) การบรรยาย “ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อน เป้าหมาย ของการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 กลุ่มเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากบุคลากร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษา 3) การรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4) นำเสนอทิศทาง นโยบายการบริหารงาน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการ การระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการของคณะตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่ม 1 ด้านการเรียนการสอน กิจการนักศึกษาและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) กลุ่ม 2 ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) กลุ่ม 3 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการเพิ่มรายได้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา และ อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม รวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงนามข้อตกลงฯ กับ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย ของกรมการข้าว และผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีในครั้งนี้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมวางพวงมาลา ในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ อนุเสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:06 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร​ คณะผลิตกรรมการเกษตร​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา​ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและเอก​ โดยได้รับเกียรติจาก​ ร้อยตำรวจเอก​ ดร.นิติภูมิธณัฐ​ มิ่งรุจิราลัย​ คอลัมนิสต์ด้านการต่างประเทศ​ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ​ และนักวิชาการอิสระ​ บรรยายพิเศษในหัวข้อ​ "การจัดการและพัฒนาทรัพยากรไทยในทศวรรษหน้า" เมื่อวันที่​ 20​ ตุลาคม​ 2565​ ณ​ หอประชุมกองทัพเรือ​ จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 21:47 น.
หน้าที่ 6