ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

นายธนวัฒน์ รอดขาว เลขานุการฝ่ายอำนวยการงานจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกล้วยไม้ ซึ่งจัดโดยสมาคมกล้วยไม้จังหวัดลพบุรี เมื่อวัน 23 ตุลาคม 2566 ณ สวนสัตว์ลพบุรี ซอยศรีสุริโยทัย 1 จังหวัดลพบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดกล้วยไม้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ในระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16:24 น.
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 รองศาสราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ในระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16:03 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Centara Riverside อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 15:29 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้การตอนรับ Prof. Dr. Richard Dick อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Soil Microbiology and Environment จากมหาวิทยาลัย The Ohio State University, Colunbus, Ohio, USA. ซึ่งมาบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ในหัวข้อ “ Microbial diversity and beneficial microorganisms due to promote and assist crops through drought situations” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 113 อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ยขั้นสูง สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 14:44 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิดกีฬาผลิตสัมพันธ์เกมส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาอินทนิล   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 10:32 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 3 คน โดยมีผู้สมัครจำนวน 5 คน ดังนี้ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ หมายเลข 3 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ หมายเลข 4 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี หมายเลข 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สำหรับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งนี้มีบุคลากรผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 124 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 107 ไม่มาใช้สิทธิ์ 17 คน เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ได้คะแนนเสียง 68 คะแนน 2.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ได้คะแนนเสียง 67 คะแนน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ได้คะแนนเสียง 56 คะแนน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 15:17 น.
หน้าที่ 6