ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าของขวัญและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 มกราคม เวลา 11:49 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 15:16 น.
ศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตยาหม่องสมุนไพร" โดย อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ AP Shop อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 13:06 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุน กล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีบริษัทที่ให้การสนับสนุนแปลงสาธิตพืชผัก และซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 บริษัท ดังนี้ 1.บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จํากัด 2.บริษัท ฮอทิโกร จํากัด 3.บริษัท เอนซา ซาเดน (ประเทศไทย) จํากัด 4.บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จํากัด 5.ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอ.เค. เมล็ดพันธุ์ 6.บริษัท ข่านต้า แม่แตง จํากัด 7.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยนอร์ทเทิร์น ซีดส์ 8.บริษัท แวนด้า ซีดส์ จํากัด 9.บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิค ซีดส์ จํากัด 10.บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีดส์ จํากัด 11.บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด 12.บริษัท เพื่อนเกษตรกร จํากัด (สํานักงานใหญ่) 13.บริษัท บุญชาญวิศวกรรม จํากัด 14.บริษัท คาเนโกเมล็ดพันธุ์ (ไทยแลนด์) จํากัด 15.บริษัท นําไทยเชียงเกษตรกิจ จํากัด 16.บริษัท เอส วีซีดส์ จํากัด 17.ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมไทยเกษตรพันธุ์ 18.บริษัท โฟซัม เคมีคอล จํากัด 19. บริษัท เค เอ็ม ซี เฟอทิไลเซอร์ จํากัด 20.บริษัท ป.เคมีเทค จํากัด 21.บริษัท นามดาห์รี สยาม ซีดส์ จํากัด 22.บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จํากัด 23.บริษัท เดอะ กรีน เนอสเซอรี แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด 24.บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จํากัด 25.บริษัท ซีอะโกรเทค จํากัด 26.ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) 27.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28.สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 29.บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 30.บริษัท ทิวา อินโนเวท จํากัด    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 12:54 น.
พิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ประเภท ดังนี้ 1.การประกวดกล้วยไม้พันธุ์แท้ ได้แก่ นายชารี ศรีคงศรี 2.การประกวดกล้วยไม้ลูกผสม ได้แก่ นายยิ่งใหญ่ อยู่สายบัว 3.การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ สงวนทรัพย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 12:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภูมิปัญญาแห่งสมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพื่อความสุขและสุขภาพพื้นฐานที่ยั่งยืนของมนุษย์” กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ หัวหน้าศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ ร่วมเสวนาโดย พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อาจารย์กิตติ กิตติจารุวงศ์ สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ อาจารย์ได้คิด ดวงวงษา แพทย์แผนไทย ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเสวนา โดยอาจารย์ชลิต เขาวงศ์ทอง คลินิกการแพทย์แผนไทยชลิต จังหวัดอุบลราชธานี การจัดเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ และโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 17:21 น.
หน้าที่ 7