ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 .....อาจารย์ ดร. รัชนี พุทธา อาจารย์สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษา รายวิชา พร 411 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ หมู่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร.....ภาพ/ข่าว:อ.ดร.รัชนี พุทธา  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 21:32 น.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก หัวหน้าโครงการศึกษางานด้านป่าไม้และรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตต่อการใช้ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ร่วมวิจัย นำคณะทำงานฯ ตรวจสอบ รายงาน และการฝังหมุดถาวรรอบเขตพื้นที่เพื่อการขอต่อใช้ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 2 คือ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 907 ไร่เดิม ที่มีการทับซ้อนจากพื้นที่กรมชลประทาน และร่วมรังวัดใหม่จากเครื่องมือทันสมัยร่วมกันได้เป็น 1,004 ไร่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมรับทราบและจัดทำรายงานขอต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป ..ภาพ/ข่าว:ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12:22 น.
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและการแปรรูปสมุนไพร” เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลุก หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ...ภาพ/ข่าว:ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12:16 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 ประเภท ดังนี้ 1)ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม - เป็นผู้มีผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี -เป็นผู้มีผลงานวิจัยผลงานวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ติดต่อ 5 ปี (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2565) 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตระการ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ สังพาลี 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ 11. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 12. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม 13. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 2)ประเภทนักวิจัยดีเด่น -เป็นผู้ที่ได้รับเงินวิจัยรวมตามสัดส่วน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 – พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จากแหล่งทุนภายในและภายนอกรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท1. รองศาตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ 7. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ 8. อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 9. อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ -เป็นผู้ที่ส่งผลงานวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมค่าน้ำหนักผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2.00 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 3. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 11. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 12. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 13. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ - เป็นผู้ที่รับรางวัลด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 3)ประเภทบุคลากรด้านบริการวิชาการ -เป็นผู้ที่ได้รับเงินบริการวิชาการรวมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น 4. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ 5. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 6. อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ 4) ประเภทบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ เป็นผู้แสวงหาความรู้และพัฒนางานของตนด้วยความานะ อดทน อุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ 4. นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ 5. นายประสิทธิ์ ทาริเดช 6. นายวิชิต วิชัย7. นายประมวล ภูเขา 8. นายสานิตย์ คำตุ้ย 9. นายดวงจันทร์ ขยัน    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 20:52 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสื่อสารองค์กรผู้บริหารพบบุคลากร กิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2565 และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีผู้เกษียณอายุราชการสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 4) นายประสิทธิ์ ทาริเดช 5) นายวิชิต วิชัย 6) นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ 7)นายประมวล ภูเขา 8)นายสานิตย์ คำตุ้ย 9) นายดวงจันทร์ ขยัน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 20:27 น.
ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี, ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด, ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก, ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา, อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว และ อ.ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” ณ บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ซึ่งทีมคณาจารย์ฯ ได้ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำนา และวางแผนถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมแนวทางการประชาสัมพันธ์หาช่องทางการตลาด ร่วมกับหน่วยงานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการทำงานในเชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง..ภาพ/ข่าว:ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:44 น.
หน้าที่ 7