ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และ Pitching ผลิตภัณฑ์ มิติพลิกโฉม 4.2/4.5 และประกาศผลยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ #2 ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 11:28 น.
นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นำเกษตรกรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้าน ศึกษาดูงานการปลูกและสกัดสมุนไพร ร่วมต้อนรับและบรรยายโดยนางสาวจินทภา อ่วมอ่ำ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยาการบรรยาย โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:01 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบรางวัลโครงการถ่ายภาพ งานครบรอบ 45 ปีสาขาพืชผัก โดยมีผู้ชนะการประกวดและเข้ารับมอบรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 นายมูฮัมหมัดฟาริด ล่าบู ชื่อภาพ : อุ่นไอรัก นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รางวัลที่ 2 นายบพิตร มโนชัย ชื่อภาพ : แลนด์มาร์คใหม่ ถ่ายรูปสวย นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลที่ 3 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ชื่อภาพ : เก็บผักยามเย็น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:00 น.
นายสันต์ชัย มุกดา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ โดยได้พูดคุยหัวข้อ “เห็ดเผาะเพาะได้ โดยไม่ต้องเผา” เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ (NBT North) ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ....https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3505913669666480...   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม เวลา 11:46 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวเปิดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) การให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ และอาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย 2) การบรรยายพิเศษ “อย่าหาว่าพี่สอน อยากรู้ต้องมาฟัง” โดยคุณภวัต ชัยมหาวัน “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณเดชนะ นะที และคุณธีรนันท์ บุญเจริญฉัตร 3) แนะนำกรอกภาวะการมีงานทำ โดยนางมยุรา ชูทอง 4) กิจกรรมรับสมัครงาน แนะนำบริษัทผู้ประกอบการจากบริษัทต่าง ๆ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม เวลา 11:53 น.
หลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม ผศ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผศ.ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้นำนักศึกษาเข้าพบ Prof.Dr. Fumio Hashimoto คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Kagoshima University ร่วมต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้จัดอาจารย์ในแต่ละศาสตร์ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ได้เข้ารับการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากร ในระหว่างวันที่ 16 -​ 24 มีนาคม 2566 ณ จังหวัด Kagoshima และ ภูมิภาค Kyushu ประเทศญี่ปุ่น   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 19:19 น.
หน้าที่ 7