ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “นิเวศวิทยาป่าไม้ พื้นที่ป่าดอยสุเทพ-ปุย” และเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่าเบื้องต้น จากนั้นได้เข้าศึกษาและทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านผานกกกและหมู่บ้านใกล้เคียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณน้ำฤทัย วันสา หัวหน้าโครงการฯ/นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯเข้าร่วมด้วยเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:43 น.
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการ AP Model มีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) “การผลิตลำไยคุณภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 2) “การผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” พร้อมสาธิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ และนักศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:41 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ จันทร์แก้ว เปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) “ความทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ ลักษณะ ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” โดย อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 2)“เทคนิคการการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:30 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรม“รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จัดทำแผนปีงบประมาณ 2566” ภายใต้โครงการ AP Model เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมจัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 2) บรรยาย หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” และหัวข้อ “การบริหารจัดการผู้ได้รับผลกระทบตามพันธกิจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:24 น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 3 ฐาน ดังนี้ 1)ฐานเรียนรู้แมลง 2)ฐานเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร 3)ฐานเรียนรู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:16 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ "กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน (office 365) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้อง 80-309 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:11 น.
หน้าที่ 8