ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษา และนางสาวอัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 11:41 น.
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 11:34 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีม AP Channel มาถ่ายทำวีดิทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ "การผลิตชาคุณภาพ" โดยมีคุณวีระศักดิ์ ตรรกไพบูลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการดำเนินการถ่ายทำ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ ไร่ชาและสถานที่การแปรรูปชา ในบริเวณหมู่บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 15:00 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีม AP Channel มาถ่ายทำวิดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ผึ้งจิ๋วกับการสร้างรายได้ของวิสาหกิจชุมชนชันโรงดอยลาง" โดยมีคุณวีระศักดิ์ ตรรกไพบูลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนชันโรงดอยลาง และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนชันโรงดอยลาง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการดำเนินการถ่ายทำ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ธนาคารชันโรงดอยลาง หมู่บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 18:24 น.
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกักเก็บคาร์บอนในเนื้อไม้ และการประเมินมูลค่าคาร์บอนเครดิตจากทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ ณ โครงการพัฒนาห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นงานสนับสนุนภายใต้ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 10:25 น.
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ” ให้กับชุมชนบ้านทุ่งยาว เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทุ่งยาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 18:08 น.
หน้าที่ 8