ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ ที่ได้ช่วยงานด้านบริหารของคณะผลิตกรรมการเกษตร และเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ร้านอาหารแกงป่านายก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 15:28 น.
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ นำคณะทำงานจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนดกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 15:26 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้ (ไม้ดอก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 15:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา ร่วมจัดรายแม่โจ้วิชาการ ช่วง คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน ในหัวข้อ “การเคลือบเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มูลค่าสูง” ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 Mhz ดำเนินรายการโดยนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และนางสาวประภาพร ขุนนา เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 15:18 น.
นายพีรพันธ์ ทองเปลว นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย Mr.Obiad Bhat นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ UC Summer School 2023 หัวข้อ "Sustainability of Agricultural Systems in Difficult Environments” ภายใต้การสนับสนุนของ Southeast Asian University Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resources (UC), TALENT programme on Sustainable Landscape Management ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร และ วิทยาเขตบางเขน สำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในภาคีเครือข่าย UC ทั้งจากประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไต้หวัน และญี่ปุ่น ในด้านการศึกษาความยั่งยืนของระบบเกษตรในสภาวะที่มีข้อจำกัดสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ L'Institut Agro Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใช้ระบบการปลูกพืชยางพารา และระบบเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 19:27 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.ปัทมา หาญนอก ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจไปฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ TOUCHENG LEISURE FARM ประเทศไต้หวัน ในภาคเรียนที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14:09 น.
หน้าที่ 9