ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ 1 ปี หลังการปลดล็อคพืชกระท่อมจากการเป็นพืชเสพติด และจัดแสดงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกระท่อมร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ภายในงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานภาครัฐเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ...ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และนักศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่) เป็นวิทยากรฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “การคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ และการทดสอบคุณภาพเมล็ดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์” ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ และนักปฏิบัติงานภาคสนามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 20:19 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา สก 301หลักการส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำปุ๋ยหมักแบบง่าย เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 20:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการบริการวิชาการ "การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นในตำบลป่าไผ่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งหัวข้อในการบรรยาย เรื่อง การใช้กัญชงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นเพ็ญศิริ หมู่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากกัญชงนั้นสามารถนำไปประยุกใช้ กับผลิตภัณฑ์ของข้าวแต๋นได้... ภาพ/ข่าว:ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14:53 น.
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ และ นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2) “แนวทางการดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3)“แนวทางการเขียนเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 21:02 น.
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับขวัญน้องใหม่ถักทอสายใยเกษตร กิจกรรม ประทีปรับขวัญเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่เกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรร่วมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรมประทีปรับขวัญเชื่อสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 20:07 น.
หน้าที่ 9