ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำบุคลากร งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมหารือเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน “การทำชาใบเมี้ยงและผึ้งชันโรง”โดยมีนายวีรศักดิ์ ตรรกไพบูลย์ ร่วมหารือและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:34 น.
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร นำโดยนายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 11:33 น.
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-2 เข้าร่วมโครงการ Project Approach เรื่องข้าวโพด จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 58 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรม ให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ฟาร์มสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 17:33 น.
ยินดีต้อนรับบัณฑิตสู่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้......รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 13:16 น.
12 กุมภาพันธ์ 2566 ..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ ประชาชน และในส่วนของมาหวิทยาลัยแม่โจ้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มโนชัย รองอธิการบดีมาโจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และอาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการวิจัย Bigdata ด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่า โดยมี อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นหัวหัวหน้าโครงการ (2564-2566) สนองพระราชดำริ รักษา สืบสาน ต่อยอด มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านดิน น้ำ ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามความอุดมสมบูรณ์ของป่า และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 15:29 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับท่านบุญยม ไชยะวัน รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติแห่ง สปป.ลาว แขวงอุดมไซ พร้อมคณะฯ เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (907 ไร่) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 18:07 น.
หน้าที่ 10