ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

สาขาวิชาพืชไร่ จัดประกวดผลิตภัณฑ์จากข้าวสาโท นวัตกรรมและภูมิปัญญา โดยมีนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตรได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด และได้มีการนำเสนอสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่สาขาปฐพีศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 21:42 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โครงการสืบสานวัฒนธรรม “แฮกนาเกี่ยวข้าว”กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมล้านนา นอกจากนี้ยังมีการประกวดเผาข้าวหลาม ผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ สาขาส่งเสริมการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาพืชไร่ (4 ปี) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาพืชไร่ (2 ปี)    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 21:19 น.
สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดอบรมระยะสั้นแพทย์แผนไทย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หัวข้อ หัตถการแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพ โดย อาจารย์สุริยัน ปัญญาฟู สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ AP SHOP ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะทางและหัตถการทางแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาในโรคเฉพาะทาง ด้วยทีมงานคณะแพทย์แผนไทย นักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ดังนี้ โรคตา อาการทางกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น (ออฟฟิชซินโดรม) โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน อาการลมปลายไข้ (long covid) โรคสตรี โรคภูมิแพ้ และให้บริการทางหัตการแพทย์แผนไทยร่วมด้วย ได้แก่ นวด พอกตา นั่งถ่าน ย่างยา ย่ำขาง และอื่นๆ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 19:55 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา หัวข้อ“ทิศทางการผลิตลำไย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศไพศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 20:42 น.
สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดอบรมระยะสั้นแพทย์แผนไทย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หัวข้อ การฝึกอบรมสาธิตการตอกเส้น โดย แม่ครูอรุณศรี ละม่อมพร้อม (แม่ครูแมว) เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ AP SHOP ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะทางและหัตถการทางแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาในโรคเฉพาะทาง ด้วยทีมงานคณะแพทย์แผนไทย นักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ดังนี้ โรคตา อาการทางกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น (ออฟฟิชซินโดรม) โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน อาการลมปลายไข้ (long covid) โรคสตรี โรคภูมิแพ้ และให้บริการทางหัตการแพทย์แผนไทยร่วมด้วย ได้แก่ นวด พอกตา นั่งถ่าน ย่างยา ย่ำขาง และอื่นๆ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 20:26 น.
คณบดีสาขาการเกษตรเยี่ยมชมแปลงสาธิตพืชไร่ โดยมีคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมต้อนรับ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ฟาร์มสาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 19:13 น.
หน้าที่ 10