ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ที่นำนักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งร่วมกับโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นส่วนผสมของการผลิตชาสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า “เพาะชำคาเฟ่” นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับนักเรียนและคนชุมชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 19:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “การใช้ Humic Acid เพื่อการยับยั้งการดูดใช้โลหะหนักกับการปลูกกัญชง” ในการสัมมนาวิชาการ HUMIC ACID: สารสกัดจากลีโอนาร์ไดต์ ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากการทำเหมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี คุณราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ฯ และมี คุณประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ...ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 18:19 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวเปิดกิจกรรมโดยคณบดีคณะผลิตกรรมการ เกษตร เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยจะจัดขึ้นทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17:17 น.
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในงาน Thailand Education EXPO 2022 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 คน ...ภาพ/ข่าว:'านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 18:14 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 ทุน ๆ 2,500 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 12:53 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ...ทีมนักวิจัยคณะผลิตกรรมการเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนตรนภา อินสลุด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านงานวิจัยร่วมกับ Mr.Kaname Yoshioka, Mr.Yuji Takemura และ Miss Choitka Viriyarattanasak คณะทีมวิจัยจากกลุ่มบริษัท Nissui ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมด้วย นายสุทัด ปินตาเสน อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่/ศิษย์เก่าสาขาวิชาพืชไร่ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาพืชไร่ นำโดยอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด และอาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ ได้มีการหารือทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองฝักสด   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 12:48 น.
หน้าที่ 10