ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และชมรมนักศึกษาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกิจกรรม เดินวิ่งแม่โจ้-สันทราย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9:59 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดงานไหว้ครูคณะประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ภายในงานมีการประกวดพาน และมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นักศึกษา ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9:55 น.
น้องๆนักศึกษา ชมรมพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันถางหญ้าและเก็บขยะบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ถึงบริเวณวัดดอยแท่นพระ และร่วมกันถวายสังฆทาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9:51 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมการแนะนำมหาวิทยาแม่โจ้ แนะนำสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนในคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ มีน้องๆสนใจ และสอบถามในการศึกษาต่อสาขาทางด้านการเกษตร เป็นจำนวนมาก   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 22:24 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากศิษย์เก่า ในส่วนของพิธีการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ โดย รองศาสตร์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิด หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “คิดถูกแล้วที่เรียนแม่โจ้” โดย คุณวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ( แม่โจ้รุ่น 46 ) และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิกฤติหรือโอกาสของเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน” โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคอลัมนิสต์ด้านการต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 16:46 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จัดการโครงการกีฬาทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 31 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ต่อไป   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 0:10 น.
หน้าที่ 3