ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2556 จัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาจากองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนบ้านนาหลังคาแดง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรที่กำกับดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานของตน  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 23:59 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภานักศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 2/2556 ม.แม่โจ้ เพื่อเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 23:53 น.
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี2556 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 23:43 น.
สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป ถวายสังฆทาน 9 วัด ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา การจัดงาน ทำบุญในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณงามความดี มีจิตใจเมตตา เจริญรอยตามพระพุทธศาสนา ฝึกการเป็นผู้ให้ รักษาศีล เพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต เจริญภาวนา นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ และเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต โดยในกิจกรรมครั้งนี้จะมี อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน ในช่วงเช้ามีการตักบาตรพระ 9 รูปก่อนแล้วจึงถวายสังฆทาน 9 วัด ได้แก่ วัดห้วยเกี๋ยง วัดธุดงคสถานล้านนา วัดเกษตรใหม่ วัดแม่โจ้ วัดทุ่งหมื่นน้อย วัดวิเวกวนาราม วัดมงคลเศรษฐี วัดแม่แก๊ดน้อย วัดทุ่งป่าเก็ด   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 23:40 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางของการให้ข้อมูลข่าวสารในสื่อสารสนเทศ หรือ Social media ต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 23:35 น.
รายละเอียผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทนผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศรวม ๒๗ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ด   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 23:29 น.
หน้าที่ 4