ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 78 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2556 เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 06.00 น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้ายและ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ นำขบวนนักกีฬาอาวุโส นักศึกษาใหม่ วิ่งจากจุดปล่อยตัวประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังที่ว่าการอำทรายสันทราย จ.เชียงใหม่ โดยตลอดเส้นทางมีชาวบ้าน ในพื้นที่และศิษย์เก่านำผลไม้ อาหารและเครื่องดื่มมาบริการตลอดเส้นทาง หลังจากนั้นนักศึกษาใหม่รับโอวาทจากท่านณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของอำเภอสันทราย และรับการประพรมน้ำมนพระพุทธมนตร์จากพระสงฆ์ด้วย ณ ที่ว่าการอ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 16:48 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการ รักษ์ ณ อินทนิล เพื่อสร้างความรักของสถาบัน สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน สังคม และให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย "ต้นอินทนิล" ได้ร่วมกันบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่ง และร่วมอาสาการเก็บขยะตามถนน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และ ถนนสาย โรงพยาบาลเทพปัญญา-โรงพยาบาลสันทราย ได้รับการชื่นชมจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 8:57 น.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้นำองค์กรนักศึกษา คือ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา 3 วิทยาเขต สโมสรนักศึกษา 12 คณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมงานและร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตามโครงการ 8 บัญญัติ รับน้องสร้างสรรค์ ผูกสายสัมพันธ์ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน "จะร้อง จะเต้น จะเล่น ไม่ผิด แต่อย่าคิดดื่มเหล้า" ซึ่งจัดโดย ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานเอกชน ณ ลานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 2:19 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมนี้สโมสรนักศึกษาได้แนะนำเกี่ยวกับสโมสร, กิจกรรม, ผลงาน และแนะนำคณะกรรมการสโมสร มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 758 คน ณ อาคารแผ่พืชน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 23:53 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการเปิดวิสัยทัศน์ ผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มีบุคลากรคณะและผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 34 คน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านการเกษตรและการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา ณ Hue University of Agriculture and Forestry, HUAF ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา และได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของ Hue University of Agriculture and Forestry, HUAF ซึ่งในอนาคตจะได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานกิจกรรมนักศึกษา และการศึกษาต่อระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 23:09 น.
ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บุคลากร สโมสรนักศึกษา 3 คณะคือ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เข้าร่วม ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 "เกษตรแดนธรรม เกษตรผู้นำสร้างค่าย" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประชุม 12 สถาบันเกษตรทั่วประเทศ เตรียมจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วง วันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 9:19 น.
หน้าที่ 6