ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่1-3 จำนวน 3 คน(กลุ่มผู้มีความสามารถ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน(AEC) จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ เพื่อฝึกการใช้ภาษา การพูดสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยี ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และมุมมองโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ณ Central Luzon State University(CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการต้อนรับ และดูแลจากเจ้าหน้าที่ Central Luzon State University เป็นอย่างดี  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:45 น.
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ส่งผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน(AEC) จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ การใช้ภาษา การสื่อสาร และทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ณ Universiti Utara Malaysia(UUM) ประเทศมาเลเซีย   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:29 น.
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สโมสรสนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฎิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้เข้าดูงาน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเข้าดูงานกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 11:54 น.
เมื่อวันที่21 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรได้เข้าร่วมงาน "แม่โจ้สืบสาน วัฒนธรรมล้านนา เรียนรู้คุณค่า ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 9 รางวัลชนะเลิศได้แก่ขุนน้ำอินทนน วัดน้ำลัด รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ได้แก่เด่นสยาม วัดป่าเหียงกองงาม รางวัลรองชนะเลิศที่ 2พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง รางวัลชมเชยได้แก่วัดคันธวาส ทุ่งกุย อ.ดอยหล่อ ส่วนรางวัลมารยาทคนตียอดเยี่ยม ได้แก่ คุณพรศักดิ์ สว่างศรี และได้รับเกียรติจากคุณทอช ทองดี เข้าร่วมในพิธีปิดดังกล่าว   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 2:00 น.
สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสสาขาพืชผักประจำปี2556 โดยมี อ.บุญธรรม บุญเลา พืชผักรุ่น6, ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ พืชผักรุ่น7, อ.ปรีชา รัตนัง พืชผักรุ่น11 นำบุคคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาพืชผัก ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสสาขาพืชผัก อาทิ คุณถวัลย์ ม่วงมัน, อ.ปราโมทย์ ขลิบเงิน, ผศ.ดำเกิง ป้องพาล, ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ สาขาพืชผัก    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 1:31 น.
- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับไทยประกันชีวิต "รวมพลังเสริมเศรษฐกิจ สร้างสุขสู่ชุมชน" (งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่) เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการ ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร รวมถึงผลงานด้านกิจกรรมสโมสรนักศึกษาฯ ชมรม ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 23 มีนาคม 2556    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 16:35 น.
หน้าที่ 7