ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดเตรียมสถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับไทยประกันชีวิต "รวมพลังเสริมเศรษฐกิจ สร้างสุขสู่ชุมชน" (งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 16:32 น.
สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี2556 โดยมีการร่วมแสดงความคิดเห็น ใน 4 หัวข้อคือ ปัญหาการทำงานระหว่างสโมสรกับชมรม, ปัญหาหรือสวัสดิการของคณะต่อนักศึกษา, ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคณะ และแนวการสร้างกิจกรรมร่วมกันในอนาคตระหว่างสโมสรและชมรม ณ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพต.หงส์หิน อ.จุล จ.พะเยา ระหว่า่งวันที่ 11-17 มีนาคม 2556    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 20:24 น.
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์ ครั้งที่5 นำโดยนายกอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งจัดโดยคณะผลิตกรรมการเกษตรเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างโรงเพาะเห็ดพลาสติกต้นแบบ การเรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังการเกษตรของเยาวชนในอนาคต และสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาภายในหมู่คณะ ณ มูลนิธิศูนย์อบรมเกษตรกรรมและอาชีพ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญ สร้างศาลา ป้ายวัด และพัฒนาวัด ร่วมกับพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ วัดป่าภูมินทร์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา อีกด้วย   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 20:00 น.
นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง โดยร่วมกับชุมชนสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนแม่ลานหลวง สาขา ดอยซาง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 19:12 น.
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร นำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่และจัดสร้างสวนสมุนไพรแม่โจ้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล-บ้านสักลอ จ.พะเยา อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา นำนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2556 เพื่อศึกษาและเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นและวิถีชีวิตหมอพื้นบ้านล้านนาในเขตจังหวัดพะเยา - เชียงราย และในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยอาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และนายกอบลาภ อารีศรีสม ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ โดยนางขนิษฐา อะคัทสึกะ ร่วมกันจัดสร้างสวนสมุนไพรแม่โจ้ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล-บ้านสักลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้กับชุมชน โดยมี นายเชษฐา กาศสนุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล-บ้านสักลอ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 18:53 น.
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วม “โครงการเปิดวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ณ Universiti Sains Malaysia(USM), Universiti Utara Malaysia(USM) และ Universiti Malaysia Pahang(UMP)หรือUniMAP เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารงาน โครงสร้างงานกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรนักศึกษา พร้อมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริการด้านเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:42 น.
หน้าที่ 8