ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน กล้วยไม้

มูลนิธิกล้วยไม้ไทยเปิดตัวหนังสือ "ชีวิตงามกล้วยไม้ไทย(Beautiful Life and Thai Orchids) วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559ณ ลานกล้วยไม้ เรือนไทยพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย กล่าวต้อนรับและขอบคุณและมอบหนังสือแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดทำหนังสือ ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเงินเพื่อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือแก่มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จำนวน 200,000 บาท คุณแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย จำนวน 100,000 บาท ผู้เขียนข่าว น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา  ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 19:07 น.
ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นประธานเปิดประกวดวาดภาพ หัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6 " กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เมื่อวันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานกลวยไมไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เขียนข่าว น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา   ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 12:52 น.
ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ แก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ชั้น 15 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 11:40 น.
ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 5/ 2558 โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ดร.อมรพันธ์ุ นิมานันท์ คุณราชันย์ วีระพันธุ์ และดร.องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการกิตติมศักดิ์เข้าร่วมประชุมในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิกล้วยไม้ไทยได้มอบภาพวาดที่ได้รับรางวัลในการประกาดวาดภาพแก่ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ซึ่งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 16:37 น.
มูลนิธิกล้วยไม้ไทยจัดประชุมกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ ครั้งที่ 4/2558 โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558    ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:54 น.
มูลนิธิกล้วยไม้ไทยจัดพิธี "สระเกล้าดำหัว ผู้อาวุโสมูลนิธิกล้วยไม้ไทย" ได้แก่ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ และ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558   ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:07 น.
หน้าที่ 1