ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน กล้วยไม้

มูลนิธิกล้วยไม้ไทยจัดประชุมกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ ครั้งที่ 3/2558 โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:48 น.
ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ เข้าดูงานการผลิตกล้วยไม้เพื่ออนุรักษ์ ณ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมประชุมกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558    ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 12:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ถวายกล้ากล้วยไม้ไทยให้กับพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เพื่อนำปล่อยในบริเวณวัดสวนแก้ว ในโอกาสบรรยายธรรมะ "สุขทุกที่ ที่มีธรรม" ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังบรรยายธรรมะกว่า 2,000 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558   ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10:32 น.
โครงการประกวดวาดภาพหัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 4" วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการตัดสินจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น   ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 9:36 น.
ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่1/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ และได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และอาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม กรรมการและเหรัญญิก ซึ่งจะบริหารงานมูลนิธิกล้วยไม้ไทยในวาระต่อไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเชียงทอง เรือนพลับพลา คุ้มขันโตก เชียงใหม่    ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 23:26 น.
ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย พร้อม ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.แม่โจ้) และ รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 200,000 บาท และภาพวาดกล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิตติ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ เกตุแก้ว นายมนัส ก้อนแก้ว และนายเอนก บำรุงกิจ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้เพชรหึง กล้วยไม้ไทยสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเดียวกันเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:59 น.
หน้าที่ 2