ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน วิทยาการสมุนไพร

หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร จัดกิจกรรม "โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)" เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง PT212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) โดยมีอาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์ ประธานหลักสูตร ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเรียน การสอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 16:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร" ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ "ปฏิบัติบัติการสกัดน้ำมันจากสมุนไพiระบบสกัดเย็นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร" โดย อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ "การแปรรูปสบู่จากสารสกัดแก่นฝาง" โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การแปรรูปเจลแอลกอฮอล์ส่วนผสมจากสารสกัดแก่นฝาง" โดยอาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม    ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:48 น.
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรและเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้อง PT212 อาคารเพิ่มพูล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจจำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์องค์ความรู้ของสมุนไพรไทย   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42 น.
หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาสมุนไพร (สหวิทยาการ) จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย อ.ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และ อ.ภก.ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ห้อง PT 209 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี    ผู้บันทึก น.ส.อัชฌา เทพศิริ ลงเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:08 น.
หลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะสมุนไพรและกีฬาสามัคคี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการด้านสมุนไพร ตลอดจนสร้างความสามัคคีแก่นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี    ผู้บันทึก น.ส.อัชฌา เทพศิริ ลงเมื่อ วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 14:13 น.
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์เทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) โดยมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อต่างๆ ดังนี้ "เทคโนโลยีการผลิตและการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์" โดย อ.ดร.วาริน สุทนต์ และ อ.วินัย แสงแก้ว "การผลิตชาสมุนไพร" โดย อ.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การผลิตลูกประคบสมุนไพรและการผลิตครีมบำรุงผิวสารสกัดสมุนไพร" โดย อ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม และหัวข้อ "การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์" โดย อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 11:22 น.
หน้าที่ 1