ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน วิทยาการสมุนไพร

หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยอาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง PT209 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล)  ผู้บันทึก น.ส.อัชฌา เทพศิริ ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 12:16 น.
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเรียนศาสตร์สมุนไพร" เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง PT209 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) จากนั้นได้พานักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีของหลักสูตรฯ และแปลงสมุนไพรบนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 907 ไร่   ผู้บันทึก น.ส.อัชฌา เทพศิริ ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 12:10 น.
นักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง เข้าสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติ พันธ์ไม้และสัตว์น้ำ และสมุนไพรพื้นบ้าน ตามโครงการพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านป่าข้าวหลามแห่ง ตำบลกึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560 จากการลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนักศึกษาของสาขาวิทยาการสมุนไพรยังได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรท้องถิ่นตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชุมชนชาวกระเหรี่ยงโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จากนั้นกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวได้ทำการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อนำกลับมาเพื่อตรวจวิเคราะห์และการจัดจำแนกและเก็บเป็นตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งสำหรับการอ้างอิง การใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่วนหนึ่งจะได้ส่งมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ทรัพยกรของตำบล ได้เก็บรักษาไว้ใช้สำหรับการเรียนรู้ต่อไป ภาพ/ข่าว:สาขาวิทยาการสมุนไพร   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 9:54 น.
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร ร่วมกับฐานเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการการฝึกอบรมฐานการเรียนรู้สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพโดยมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดรายจ่ายให้กับ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ตำบลหงส์หิน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภาพ/ข่าว:สาขาวิทยาการสมุนไพร   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 9:47 น.
นักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร จัดพิธีไหว้ครูประจำสาขาวิทยาการสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพรที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีอาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาพ/ข่าว:สาขาวิทยาการสมุนไพร   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 9:37 น.
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร ร่วมกับฐานเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดรายจ่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลหงส์หิน อสม. เกษตรกร และเยาวชนในพื้นที่ตำบลหงส์หิน จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2559 ณ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:48 น.
หน้าที่ 2