ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน วิทยาการสมุนไพร

หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร ร่วมกับฐานเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามในชีวิตประจำวัน” วันที่ 27 กพ. - 2 มีค. 59 งานวันเกษตรแห่งชาติ ณ แม่โจ้ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 (ห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพร) อาคารสมเด็จพระเทพฯ   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:09 น.
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับฐานเรียนรู้สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 500 คน เพื่อเข้าอบรมการทำยาดมเขย่า งานนี้ นร.ได้ทั้งความรู้และของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 14:56 น.
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร นำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่และจัดสร้างสวนสมุนไพรแม่โจ้มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2557 เพื่อศึกษาและเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นและวิถีชีวิตหมอพื้นบ้านล้านนาในเขตจังหวัดพะเยา โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหงส์หิน กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังได้ จัดสร้างสวนสมุนไพรแม่โจ้ ให้กับมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยาเ พื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้กับชุมชน โดยมีนางขนิษฐา อะคัทสึกะ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ เป็นผู้รับมอบ   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 11:45 น.
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ ณ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ จ.พะเยา โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาสมุนไพร อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม และ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม บรรยายพิเศษด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ และอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทำสบู่เหลวสมุนไพร การทำลูกประคบ และการทำยาดมเขย่า ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หิน กลุ่ม อสม.ตำบลหงส์หิน และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสักทุ่ง เพื่อให้กลุ่มผู้ที่สนใจนำไปทำใช้เองและสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น และการนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2557   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 11:41 น.
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช นำโดยอาจารย์สุภักตร์ ปัญญา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ผศ.ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และนายกอบลาภ อารีศรีสม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณงามความดี มีจิตใจเมตตา เจริญรอยตามพระพุทธศาสนา ฝึกการเป็นผู้ให้ รักษาศีล เพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต ทำจิตใจให้สงบ และเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 13:51 น.
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมกันพัฒนาศูนย์ประสานงานสวนสมุนไพรแม่โจ้ชีวกโกมารภัจจ์ และฐานเรียนรู้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 - 18.00 น.   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 20:49 น.
หน้าที่ 3