ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน วิทยาการสมุนไพร

อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม และอาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ลำปางรักษ์สมุนไพร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายผลิตภัณ์จากพืชสมุนไพร โดยมีอาจารย์มานพ ประโลมรัมย์ ประธานชมรมลำปางรักษ์สมุนไพร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 20:34 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 4