ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ จัดเตรียมความพร้อมในส่วนของการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่จะมาเข้าใช้บริการ ในโอกาสเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นี้ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14:49 น.
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:43 น.
นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ของคณะผลิตฯ เข้ามาใช้บริการเพื่อค้นคว้าหาความรู้และหาข้อมูลประกอบการศึกษา บริเวณภายในห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:11 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุดของคณะผลิตกรรมฯ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:52 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดเตรียมความพร้อมในส่วนของการให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ีจะมาเข้าใช้บริการในโอกาสเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 11:33 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ จัดป้ายนิทรรศการความสำคัญเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 11:24 น.
หน้าที่ 2