ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนมิถุนายน 2557  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 9:17 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 9:07 น.
แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 11:12 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษรตร ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10:20 น.
แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11:22 น.
แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9:47 น.
หน้าที่ 12