ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดบอร์ดขอน้อมถวายความอาลัยแด่...สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดคณะฯ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:41 น.
เชิญชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระบบ 3 มิติ ทางด้านวิถีการเกษตรและประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9-23 กันยายน 2556 ณ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม (ชั้น2)   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 9:33 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 15