ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่านประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุดของคณะผลิตกรรมฯ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:26 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดป้ายนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:22 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการถอดบทเรียนและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ อาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ท.พ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 11:51 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุดของคณะผลิตฯ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:46 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการก้าวแรกการจัดการความรู้(KM the 1 day) ที่ห้องประชุมนรสิงห์ อาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:45 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติALIST ในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2559 ณ ห้องช้องนาง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10:58 น.
หน้าที่ 3