ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดป้ายนิทรรศการเพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดคณะฯ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:06 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่านเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:42 น.
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ามาใช้บริการเพื่อค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำรายงานภายในห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:32 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำตำราภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าให้แก่บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 11:28 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2558 "KM@MJU LIB 2015" จัดโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสายน้ำผึ้้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11:30 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดป้ายนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11:05 น.
หน้าที่ 6