ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางอรณา พิทยากรศิลป์ เป็นประธานในการประชุม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 10 กรกฏาคม 2558 เวลา 10:03 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร "พืชสวนครัว-รั้วกินได้"บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:09 น.
นักศึกษาทั้งชายและหญิง เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการอ่านหนังสือและสืบค้นเพื่อทำรายงาน   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:23 น.
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.58 นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 11:50 น.
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.58 นางปาณิศา คงสมจิตต์ บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรแก่บุคลากรจากสำนักหอสมุด ม.แม่โจ้และเครือข่ายห้องสมุดฯ ที่มาเยี่ยมชม โอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมฯ, คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกัน   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 15:58 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม KM การเติมเต็มความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยายายให้ความรู้ ณ ห้องฝ้ายคำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 16:16 น.
หน้าที่ 7