ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมบุคลากรกลุ่มงานห้องสมุดเพื่อทำกิจกรรม KM กลุ่ม Smart Service เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:17 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เทศกาลแห่งความรัก ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:44 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมบุคลากรกลุ่มงานห้องสมุดและร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:55 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำตำราภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า ประจำเดือนมกราคม 2558   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10:31 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับ "วันครู 16 มกราคม " ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 15:40 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ร่วมส่งความสุข...เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 9:33 น.
หน้าที่ 8