ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่ 16 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เรียนเชิญท่านคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ ร่วมสัมภาษณ์การจัดรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน ในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ F.M. 95.5 เมกะเฮิรทซ์  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15:26 น.
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และงานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ , และ plant factory โรงเรีอนสตรอเบอรี่ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10:03 น.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เรียนเชิญท่าน อ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่และเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมสัมภาษณ์ในการจัดรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เกี่ยวกับหัวข้อ"ป่าไม้กับไฟป่า" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:07 น.
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรจัดประชุม เพื่อเตรียมการขอยื่นประเมินคุณภาพวารสารที่เข้าเกณฑ์ TCI ในปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11:33 น.
วันที่ 8 มกราคม 2564 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการและผู้บริหารของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11:08 น.
หน้าที่ 1