ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่ 7 มกราคม 2564 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 7 มกราคม เวลา 15:44 น.
วันที่ 5 มกราคม 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและปฎิบัติงานการบริการวิชาการและวิจัย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 14:24 น.
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิจัยคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 เมกกะเฮิร์ต ซึ่งได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ประจำหลักสูตรอารักขาพืช เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับมะระขี้นกและสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณมากมายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือน โดยมีนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และนางสาวปาณิศา วงค์ใส เป็นผู้ดำเนินรายการ   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16:06 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับและนำนักศึกษาและคณาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านเกษตรกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปเห็ดหลินจือ การผลิตผักอินทรีย์ และการเพาะเลี้ยงแมลงทานได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:16 น.
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนงานขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงและกัญชา ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ซี.ที.พรอสเพอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:02 น.
หน้าที่ 2