ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

นายรุ่งโรจน์ มณี หัวหน้าโครงการบริการวิชาการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ต้อนรับและนำผู้ตรวจแปลงจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เข้าตรวจพื้นที่แปลงเพื่อต่ออายุรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโปรแกรม ACT – IFOAM ประกอบด้วย แปลงผักสดอินทรีย์ สาขาพืชผัก แปลงพืชไร่อินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ข้าว แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ แปลงปรับปรุงพันธ์ แปลงสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม(กัญชาอินทรีย์) แปลงยางพารา ดอกเก็กฮวย( สำนักฟาร์ม) แปลงมะม่วงและแปลงลำไย แปลงผักอินทรีย์ (สำนักฟาร์ม) รวมพื้นที่ขอรับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น 165.175 ไร่ ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:41 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แม่โจ้/อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร บรรยายและต้อนรับคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์และกลุ่มวิสาหกิจสมาร์ทฟาร์ม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีการทำเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารเคมี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง , การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่ใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะอินทรีย์ , การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการผลิตสารชีวภัณฑ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว:บริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:20 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดประชุมคณะทำงานกาดเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากฐานการเรียนรู้และชมรมภายใต้โครงการบริการวิชาการเชิงรุก ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ. ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:35 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยหลักสูตรอารักขาพืช จัดให้มีการอบรมการเพาะเลี้ยงด้วงสาคูเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรกล่าวเปิดการอบรม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:31 น.
นายรุ่งโรจน์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตาก   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:11 น.
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงเรื่อง "การเพาะเห็ดป่า" ให้แก่เกษตรกร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 100 คน   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:10 น.
หน้าที่ 11