ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาและชนเผ่าในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเครือข่าย เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ทั้งนี้เพื่อความมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ทั้งในเชิงสุขภาพและการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านล้านนา และชนเผ่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง..  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:27 น.
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 งานกิจการนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร..คณะ เทคโนโลยีการประมงและคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมเตรียมนำเสนอ 7 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2563 " นักศึกษาแม่โจ้ส่งเสริมเอกลักษณ์จำเพาะถิ่นฐาน ยกระดับภูมิปัญญาเป็นงานเสริมรายได้ สร้างความภูมิใจให้ชุมชน" ณ ห้องประชุม 1 และ 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:25 น.
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการนำนวัตกรรมพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการของนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:06 น.
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดฝึกอบรมการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน ณ ห้องบรรยาย PT 212 อาคารเพิ่มพูล โดยมี ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:48 น.
วันอังคารที่ 30 มิ.ย.63 งานบริการวิชาการและวิจัยคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรม KM ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ดร.สริตา ปิ่นมณี และทีมงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16:28 น.
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดฝึกอบรมการผลิตกล้วยน้ำว้า 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16:14 น.
หน้าที่ 12