ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดฝึกอบรมการผลิตกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสเพื่อการค้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15:59 น.
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM ณ ห้องศูนย์บริการวิชาการชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี นายรุ่งโรจน์ มณี ผอ. ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15:03 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 งานฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม KM วิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและและบริการวิชาาการ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16:12 น.
นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ และรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อีก 2 ท่าน คือ ดร.สุมิตร อธิพรหม และ ดร.สุธีรา ทองกันทา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "การผลิตเห็ดแบบธรรมชาติเพื่อสร้างความชุ่มชื้นลดวัสดุเผาไหม้ได้ในป่า" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ บ้านเชตวัน เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 16:17 น.
นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ และรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อีก 2 ท่าน คือ ดร.สุมิตร อธิพรหม และ ดร.สุธีรา ทองกันทา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "การผลิตเห็ดแบบธรรมชาติเพื่อสร้างความชุ่มชื้นลดวัสดุเผาไหม้ได้ในป่า" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนบ้านป่าเหียง เทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 16:03 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการงานวิจัยและการจัดทำ KM เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 12:43 น.
หน้าที่ 13