ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรในโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภายใต้ " พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 " ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 16:30 น.
คณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับนักวิจัยจากหลักสูตรวิทยาการสมุนไพร ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพื้นที่สำหรับการวิจัยสมุนไพร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12:12 น.
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง"การพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ซิมบิเดียมให้ตรงกับความต้องการของตลาดและได้มาตรฐาน" เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านปางกำแพงหิน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11:16 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรตัวน้อย ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.)ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สวทช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ สวนมารวย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:59 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:10 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมมอบหมายงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:13 น.
หน้าที่ 14