ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 11 ตุลาคม 2562  ผู้บันทึก นางกนกพร นันทดี ลงเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม คณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำวารสารฯ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562   ผู้บันทึก นางกนกพร นันทดี ลงเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:43 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 10 คน โดยแบ่งประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จีราภรณ์ อินทะสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 2.ประเภทนักวิจัยดีเด่น 2.1) ได้รับเงินทุนวิจัยสูงสุด อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว และอาจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน 2.2 ) ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ และอาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 19:34 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มผึ้งโพรง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านพงษ์ทอง กล่าวเปิดกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร. นภารัศมิ์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ณ บ้านพงษ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 20:07 น.
ศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม SPSS For Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์" บรรยายโดย ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 60 ปี ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (ฝั่งศูนย์ IT) คณะวิทยาศาสตร์   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต และอาจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมัจฉานุ ชั้น 4 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้..ภาพ: อนุศิษฏ์ บุญทาแดง   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18:44 น.
หน้าที่ 15